Om oss

Mats Sandbäck startade i enskild firmaform Jord- och Skogsbrukskonsultationer 1982 efter att arbetat i skogen under några år med olika sysslor, liksom en period som förmedlare av fastigheter. Under 1980-talet och fram till 1995 var det mesta av arbetet inriktat på upplösning av samägda lantbruksenheter som 1981 uppgick till ca 25.000 st, och upplösning av dödsbon som ägde lantbruksenhet som vid den tiden uppgick till ca 30.000 st. Merparten av dessa fanns inom dåvarande Kopparbergs län (Dalarna). Skogsbeskattningen blev en central del av dessa upplösningar eftersom skatten och dess konsekvenser ständigt blev ventilerade.

1988 ombildades enskilda firman till aktiebolag med namnet Sandbäcks Affärsbyrå AB. Under denna period pågick omarronderingar i särskilt ägosplittrade områden i Dalarna och bolaget var inblandat i de flesta av dessa som informatör för skogsägare och föreläsare. Informations- och kursverksamhet utvecklades tillsammans med skogsägarföreningen Mellanskog för både dess anställda, dess medlemmar och andra intressenter. Efter skattereformen 1991 och småföretagsskattereformen 1994 arbetade bolaget med skatteutbildningar, kurser och skatterådgivning åt skogsägarföreningen och enskilda skogsägare fram till 1997. Mellan 1998-2011 har verksamheten varit splittrad på ett stort antal områden; förmedling av skogsfastigheter, avveckling av samäganderätter och dödsbon, skatterådgivare/skogsdeklarationer åt ett stort antal skogsägare årligen, uppdrag som likvidator, boutredningsman, skiftesman, god man enligt föräldrabalken, samäganderättslagen och lagen om vissa samägda lantbruksenheter, bouppteckningar, bodelningar, arvskiften, gåvobrev, äktenskapsförord och tvister vid avverknings- och nyttjanderätter till fast egendom.

Från och med 2013 renodlas verksamheten på så sätt att delar av den tidigare verksamheten kommer att hänskjutas till fristående kolleger som är specialister på dessa frågeställningar såsom vissa advokater och revisorer. Förmedling av fastigheter kommer att ske via hemsidan www.sandbacks.se.

Mats Sandbäck, Skattejurist.

Utbildning:

Skogsutbildning 1982-1983 (Älvdalens skogsskola och Rättviks lantbruksskola)
Fastighetsmäklarutbildning 1984 (SSV Norrköping)
Handelsrätt 1985 (Högskolan Borlänge)
Successionsrättsutbildning 1985 (SSV Norrköping)
Aktiekunskap för banktjänstemän 1985 (Aktiespararnas Rf Stockholm)
Arbetsledarutbildning 1986 (SSV Norrköping)
Jur Kand vid Stockholms universitet 1991
Auktorisation som fastighetsmäklare 1991